Privatlivspolitik

[rank_math_breadcrumb]

Opdateret d. 28.04.2021

1: Masanga DK´s  persondatapolitik

Denne persondatapolitik har til formål at informere dig om, hvorledes Masanga DK  behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, anvendelse og opbevaring af dine personoplysninger. Behandlingen sker altid i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende lovgivning.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

2: Dataansvarlig

Masanga DK er dataansvarlig,  og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:

Masanga DK
c/o Kirurgisk Klinik
Dalbergstrøget 7
2630 Tåstrup

E-mail: [email protected]

CVR-nr. 29996148

Kontaktperson vedr. medlemsregistrering og indberetning af donationer til SKAT:

Inge Haas: [email protected]

Kontaktperson vedr. Sekretariatet:

Sara Thordal Jensen: [email protected]

Kontaktperson vedr. skoleprogrammet MESP:

Rikke Bennesen: [email protected]

Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler.

Har du spørgsmål til vores datapolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Masanga DK , kan du rette henvendelse til [email protected] eller ovennævnte kontaktpersoner.

Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger, eller mener du, at der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til Masanga DK eller ovennævnte kontaktpersoner.  Du har til enhver tid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering iht. til reglerne i persondataloven. Du kan endvidere til enhver tid anmode os om at slette de personoplysninger, vi måtte have om dig – og det vil ske som ønsket, medmindre vi er forpligtet af lovgivningen til at opbevare dem, se nedenfor.

3:  Hvilke personoplysninger indsamler vi fra dig

I dette afsnit kan du se, hvilke persondata vi behandler om dig – alt efter hvad din tilknytning er til Masanga DK. Vi kan behandle persondata om dig i forskellige forbindelser, f. eks. kan det både være som medlem, bidragsyder/donor, og modtager af nyhedsbrev.

3.1: Medlem:

Er du medlem eller potentiel medlem, anvender vi dine persondata til, at:

 • Kunne administrere dit medlemsforhold herunder kontingentindbetaling evt. via BS/Nets.
 • Kontakte dig om medlemskab
 • Kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab
 • Give dig stemmeret ved generalforsamlinger
 • Kunne sende dig informationsmateriale, herunder nyhedsbreve
 • Kunne informere dig om aktiviteter, og
 • Kunne opfylde dokumentationskrav i forhold til skattegodkendelsen i Ligningsloven

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Navn, adresse, tlf. nr., e-mail adresse , kontingentindbetalinger.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Når du anmoder om medlemskab, er det Masanga DK´s legitime interesse at registrere dit medlemskab, så vi kan administrere dit medlemsforhold og sikre, at du kan benytte din stemmeret ved Masanga DK´s generalforsamling.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi gemmer dine data i 1 år plus indeværende år efter du er meldt ud af Masanga. Det gør vi, fordi der er et  dokumentationskrav  i forhold til skattegodkendelsen i Ligningsloven.  Vi registrerer dine  data i vores database.

3.2: Bidragyder/Donor/ Skoleprogrammet/ Masanga Runners

Er du bidragyder – enten fast eller blot én gang – anvender vi dine persondata til, at:

 • Kunne administrere dine indbetalinger evt. via BS/Nets.
 • Indberette dit/dine bidrag til SKAT, hvis du har oplyst os dit CPR-nr. eller CVR-nr.
 • Kommunikere vedr. dine bidrag (hvis nødvendigt)
 • Kontakte dig om donationer
 • Sende dig informationsmateriale herunder nyhedsbreve
 • Kunne informere dig om aktiviteter

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Navn, adresse, tlf. nr., e-mail adresse, indbetalinger, CVR-nr.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • CPR-nr., når du har oplyst det til os.

Hvorfor har vi lov at behandle dine persondata

Det er Masanga DK´s legitime interesse at gemme oplysninger på de personer, foreninger, selskaber, fonde, som yder bidrag til os. Vi er endvidere forpligtet til at indberette donationer til SKAT, når vi har modtaget CPR nr., eller CVR nr.

Vi er endvidere forpligtet af bogføringsloven til at gemme oplysninger om bidragsydere i 5 år plus indeværende år.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata:

Så længe du er bidragsyder vil vi opbevare dine personoplysninger i fem år plus indeværende år fra din sidste donation iht. bogføringsloven.  Vi registrerer dine data i vores database.

3.3: Frivillige, der udsendes til Masanga

Ønsker du at blive udsendt som frivillig, anvender vi dine persondata til, at:

 • Kommunikere med dig som ansøger
 • Dele information med frivillig-gruppen
 • Vurdere dine kompetencer, kvalifikationer og erfaringer
 • Tage referencer, hvor du har givet kontaktoplysninger og tilladelse

Vi behandler følgende oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Navn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse,
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • CPR-nr., ansøgninger, helbredsoplysninger, psykologerklæringer.

Hvorfor har vi lov at behandle dine persondata.

Det er vores legitime interesse at gemme oplysninger om de personer, der søger ud som frivillig gennem os.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata:

Dine data opbevares så længe du er udsendt og vil blive slettet 6 måneder efter du er kommet hjem, medmindre du har givet samtykke til, at vi må gemme dem i længere tid.

3.4: Modtagere af Nyhedsbreve

Når du har anmodet om at modtage vore Nyhedsbreve anvender vi dine persondata til, at:

 • Tilsende dig nyhedsbreve
 • Kommunikere med dig
 • Orientere dig om aktiviteter

Du kan til enhver tid afmelde denne kommunikation.

Vi behandler følgende oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Navn, e-mailadresse.

Hvorfor har vi lov at behandle dine persondata.

Det er vores legitime interesse at gemme dine data, således du kan modtage de nyhedsbreve, du har anmodet om.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata.

Anmoder du om ikke at modtage nyhedsbreve, bliver dine persondata automatisk slettet med det samme. 

4:  Deling af  Persondata

Masanga DK videregiver som hovedregel ikke dine persondata, men det kan være nødvendigt at dele dine persondata til samarbejdspartnere og myndigheder. Det kan være SKAT ved indberetning af donationer, BS/ NETS til indbetaling  af kontingent og donationer, leverandør, som hoster vores IT løsninger eller bistår med vores IT drift, NemTilmeld eller Revisionen.

5: Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet: (udlevering af data i et alm. anvendt format)
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 2.

Hvis du henvender dig med anmodning om f. eks. at få slettet dit personnummer, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Det kan f. eks. være, at vi er nødt til at iagttage 5 års reglen i forhold til Skattemyndighederne, men det vil du naturligvis i så fald blive orienteret om.

Du kan altid indgive en klage til en Databeskyttelsesmyndighed f. eks. Datatilsynet.

Datatilsynet, Borgergade 28. 5. sal, 1300 København K. tlf. 33193200  [email protected].

Du kan læse mere om klageadgang her. www.datatilsynet.dk. 

6: Opdatering af denne persondatapolitik

Masanga DK er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af persondata. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Denne politik kan derfor ændres uden varsel. I tilfælde af væsentlige ændringer, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside. Seneste opdateret version vil blive delt på vores hjemmeside: www.masanga.dk – datoen fremgår øverst på dokumentet.

Scroll to Top