Ordinær Generalforsamling i Masanga

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Masanga, Lørdag den 21. april 2018 kl. 13. Sted: Grundtvigs Hus, Studiestræde 36-40, København K.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 5:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag. I.h.t. vedtægternes § 7 skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Valgperiode 2 år:
Peter Bo Jørgensen, Susanne Haas, Inge Haas, Pernille Dixen, Johanne Schaarup, Rasmus Jensen,
Monica Kujabi.

Suppleanter: Der vælges ikke suppleanter, da vi hellere vil have aktive folk i bestyrelsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Scroll to Top