Masanga Hospitalet er nu med i uddannelsen af Børnelæger i Sierra Leone

En aftale mellem Masanga Hospitalet og en stor tysk organisation, German Doctors er ved at falde på plads.

Masanga hospitalet skal medvirke i den nye børnelægeuddannelse og fungere som praktik sted for nye studerende.  På samme måde som CapaCare uddanner kirurger skal German doctors uddanne medicinsk fagpersonel i pædiatri. På samme måde som at Masanga hospitalet er vært for CapaCare vil vi også være det for German doctors. Det er vi meget stolte af og skal nu iværksætte en række initiativer der skal medvirke til at vi kan leve op til krav og forventninger.

Stor mange på børnelæger

I Sierra Leone er der stor mangel på læger og der er naturligvis også stor mangel på speciallæger. Det tager lang tid at uddanne læger og speciallæger og vi er derfor gået ind i  arbejdet med at uddanne andre medicinske faggrupper til at udføre basal livreddende kirurgi og nu også speciel kompetencer i pædiatri for ”ikke læger”.

Børnedødeligheden i Sierra Leone er en af de højeste i verden. I 2017 viste WHO’s globale statistikker, at Sierra Leone havde den fjerde højeste dødelighed for børn under fem år i verden (110,5 pr. 1000 levendefødte) og den tolvte højeste dødelighed blandt spædbørn (33,5 pr. 1000 levendefødte). Selvom dette er væsentligt lavere end da vi startede projektet i 2006 er det stadig alt for højt. I 2006 var de tilgængelige tal at den samlede børnedødelighed under 5 år på 25%. Denne er så nu faldet til ca. 15 %.

WHO’s mål for bæredygtig udvikling (SDG 3.2) er at sætte en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, idet alle lande sigter mod at reducere spædbørnsdødelighed som minimum til under 12 pr. 1 000 levendefødte og dødelighed blandt børn under 5 år som minimum til under 25 pr. 1 000 levendefødte inden 2030. Dette kræver en særlig indsats for lande med en høj sygdomsbyrde som Sierra Leone. Størstedelen af disse spædbørns- og børnedødsfald kan forebygges ved at sørge for uddannet sundhedspersonale og adgang til basale medicinske behandlinger.

Et bud på en løsning

Sundhedsministeriet har indset og forstået nødvendigheden af at imødegå manglen på speciallæger og har derfor startet en speciel skole som skal uddanne disse nye kliniske sundhedsarbejdere, såkaldte Clinical Officers. CapaCare har i år 10 års jubilæum og er i front med denne nødvendige ”opgaveglidning”.  Vi startede det kirurgiske træningsprogram i 2011 og nu, 10 år efter, har vi uddannet i alt 60 kirurger som kaldes SACHOs, Surgical Assistent Community Health Officers.  Nu har CapaCare, German Doctors og en tredje gruppe, Partners in Health (PIH), indgået aftale med denne nye skole i Makeni og sundhedsministeriet MOHS omkring pædiatri uddannelsen:

Skolen i Makeni står for den basale og grundlæggende teoretiske uddannelse de første 2 år. Herefter vælger de studerende at gå videre enten med kirurgi og obstetrik, pædiatri eller intern medicin. De næste 2 år er så en praktisk og teoretisk videreudvikling og det er her CapaCare står for det kirurgiske træningsprogram (STP), German Doctors står for det pædiatriske træningsprogram (PTP) og Partners in Health står for uddannelsen i intern medicin (IMP).

Efter dette skal de studerende i Housemanship et år på de større hospitaler i Freetown og så endelig certificeres af speciallægerne under sundhedsministeriet for at kunne arbejde selvstændigt.

Rige på erfaringer

German Doctors (en nonprofit-ngo) har siden 2010 ydet stor støtte til Serabu Community Hospital

I den sydøstlige del af Sierra Leone ved at stille erfarne internationale frivillige læger til rådighed, herunder specialiserede børnelæger. Tilstedeværelsen af specialister har gjort det muligt at give Serabus sundhedspersonale regelmæssig praktisk undervisning ved sengekanten, hvilket har forbedret deres pædiatriske viden betydeligt. Denne langvarige erfaring med uddannelse på Serabu-hospitalet har ført til forslaget om et nationalt pædiatrisk uddannelsesprogram i større skala. En vigtig prioritet for programmet ville være langsigtet bæredygtighed, og derfor blev der fra starten i 2018 indledt drøftelser mellem sundhedsministeriet, MoHS, og “German Doctors” for at fastlægge kravene til- og behovet for et nationalt pædiatrisk uddannelsesprogram.

I januar 2019 blev der taget en beslutning om at gå videre med planerne om at udvikle et pædiatrisk uddannelsesprogram for studerende på Makeni School of Clinical Sciences i samarbejde med flere forskellige partnersygehuse. German Doctors vil yde stærk støtte til samarbejdet om det pædiatriske uddannelsesprogram mellem alle relevante organisationer som en nøgle til programmets succes og det endelige mål om at overdrage uddannelsen til MOHS.

Uddannelsens opbygning

 De teoretiske moduler på den 2 årige overbygning varer to måneder og finder sted på Makeni School of Clinical Science. Modulerne består af forelæsninger, seminarer i små grupper og praktiske workshops, der skal give en omfattende teoretisk baggrundsviden om pædiatrien. Uddannelsen vil blive leveret af et internationalt pædiatrisk uddannelsesfakultet bestående af eksperter og specialister.

Efter hvert af de teoretiske moduler i Makeni vil de studerende blive tilknyttet et af partnerhospitalerne med henblik på praktisk praktik og klinisk arbejde; to af praktik rotationerne vil vare 6 måneder og den sidste 4 måneder. De studerende vil rotere rundt på hvert af hospitalerne, så de får erfaring med at arbejde med pædiatri på forskellige hospitaler med forskellige vejledere.

I løbet af praktik perioderne vil de studerende blive superviseret af en erfaren pædiater (international eller national) på hospitalet samt online-supervision fra en tilknyttet mentor. De studerende skal udfylde en logbog over væsentlige færdigheder og praktiske evalueringer under deres praktiske uddannelse og også under den teoretiske del for at sikre, at de gør fremskridt med deres uddannelse.

Partnersygehuse til de praktiske rotationer vil være Masanga Hospitalet og Koidu hospitalet i den første rotation som grundlæggende læringscenter, og i de næste rotationer skal andre hospitaler inddrages.  Efter indførelsen af det pædiatriske uddannelsesprogram kan der, efterhånden som antallet af potentielle studerende vokser, udvælges andre egnede hospitaler til de praktiske uddannelsesrotationer.

Afslutning af uddannelsen

 Efter en vellykket afsluttende eksamen og et 2-årigt pædiatrisk uddannelsesprogram vil de studerende modtage en bachelor i pædiatri og blive betegnet som Clinical Officer Bsc. De forventes at arbejde på pædiatriske og neonatale afdelinger på distriktshospitaler og videreformidle deres pædiatriske viden til andre sundhedspersoner.

Uddannelsesressourcer

De teoretiske moduler på Makeni School of Clinical Science omfatter forelæsninger, workshops, case diskussioner og praktisk uddannelse. Der vil blive gennemført simulationstræning samt praktisk træning af færdigheder på modeller. Undervisningen vil også omfatte videodemonstrationer og kliniske case rapporter samt interaktive diskussioner. Al uddannelse vil være ajourført og evidensbaseret, idet der anvendes enten nationale eller internationale protokoller med særlig relevans for Sierra Leone.

De studerende vil modtage en række forskellige læsnings- og uddannelsesressourcer forud for og under hvert uddannelsesmodul.

Desuden vil der være tid til selvstudium og supervision af læring.

På Masanga vil vi gøre alt hvad vi kan for at kunne bidrage til denne enestående udvikling. Vi vil igangsætte indsamlinger til at kunne løfte vores børneafdeling op på et højere kvalitetsniveau. Der vil også være et krav om at kunne huse de tyske speciallæger og der skal findes løsninger på akkommodation for de studerende.

Med denne aftale og dette samarbejde placerer vi os det rette sted i forhold til den overgangsfase der finder sted de næste 5 år.  Ved at huse disse vigtige uddannelser er det i sundhedsministeriets interesse at medvirke til at sikre en langsigtet og bæredygtig løsning mht. finansiering af- og den videre ledelsesmæssige opgave på Masanga Hospital. Masanga hospitalet er et regerings hospital og skal i fremtiden fortsat stå for innovation indenfor sundhedsmæssige foranstaltninger og uddannelser og finde enkle og bæredygtige løsninger på de store sundheds- og uddannelsesmæssige udfordringer som Sierra Leone står overfor.

Om German Doctors

De tyske læger, German Doctors, udfører frivillige medicinske missioner i udviklingslande og hjælper der, hvor elendighed er en del af hverdagen.

Doctors er en internationalt aktiv ikke-statslig organisation (NGO), som sender frivillige læger til projekter i Filippinerne, Indien, Bangladesh, Kenya og Sierra Leone. Organisationen går ind for et værdigt liv og tilbyder sundhedsydelser og uddannelse til dårligt stillede mennesker i indsatsområderne. Man  bestræber sig  på at forbedre  patienternes sundhed på lang sigt gennem forebyggelsesprogrammer, ledsagende ernæringsprogrammer og uddannelse i hygiejne.

German Doctors hjælp er tilgængelig for alle mennesker, uanset prestige, etnisk oprindelse, religion, nationalitet, politisk overbevisning eller andre differentierende karakteristika.

Organisationens tilknyttede læger udfører missioner i 6 uger enten i løbet af deres årlige ferie eller efter pension uden løn. Siden 1983 er der blevet udført over 7000 missioner med mere end 3 100 læger. German Doctors har ydet denne kontinuerlige hjælp i over 30 år!

 

Indledende møder om samarbejde i sommeren 2018 mellem German doctor dr christine(yderst til venstre i billedet), CapaCare med int. kooordinator Wouter Noulet ved siden af i venstre side, Samuel Sankoh national koordinator forrest, I midten dr. Roberts leder af Makeni skolen og dr Kamara næstkommanderende, Sussanne Haas bagerst og dr Peter til højre bag administrative staff fra Makeni skolen
Scroll to Top