Indkaldelse til Generalforsamling i Masanga DK

Ordinær Generalforsamling  i  Masanga DK

Lørdag  d. 4. Marts 2022  kl. 13.
Sted:  Store Sal, Medborgerhuset, Tåstrup Hovedgade 71,  2630 Taastrup ( ved Tåstrup station).

Dagsorden  ifølge vedtægternes  § 5:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Bestyrelsens beretning
4.  Godkendelse af regnskab og budget
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Indkomne forslag.  I.h.t. vedtægternes  §7 skal forslag være bestyrelsen/formanden i hænde senest 1 uge  før generalforsamlingen.
7.  Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen har i år bestået af: Susanne Haas, Pernille Dixen,  Peter Bo Jørgensen,  Inge Haas,  Foday Sankoh, Marie Børresen,  Malthe Thyregod, Lone Brink, Signe Eshøj, og  Suppleant  Rikke Bennesen.

Bestyrelsesmedlemmer på valg er:   Valgperiode 2 år:
Foday Sankoh, Marie Børresen, Malthe Thyregod, Signe Eshøj.

Suppleanter:  vælges hvert år: – På valg er Rikke Bennesen.

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.   BDO Revision foreslås genvalgt.
9.  Eventuelt.

Efter generelforsamlingen vil der være “Et frisk pust fra Masanga” – et foredrag med masser af friske video præsentationer fra de forskellige initiativer i Masanga. Kom og lyt med og få lidt junglefeber. Oplægget varer ca. 1 time så vi forventer den samlede sceance er ovre inden klokken 16.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

billede fra nyhedsbrev
Scroll to Top