Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Tid: d. 19.04.2023, klokken 19-19.30

Sted: Kirurgisk klinisk.

 

I h.t. vedtægternes § 6 indkalder bestyrelsen til ekstraordinærgeneralforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at vedtage en vedtægtsændring af vores opløsningsparagraf – § 15.

Skattestyrelsen stiller som noget nyt det krav, at det i vores vedtægter skal præciseres, at vores eventuelle midler ved opløsning af foreningen skal gå til ” institutioner eller foreninger, som er hjemmehørende her i landet, eller i et andet EU/EØS land ”, for at godkende os til at modtage fradragsberettigede gaver.

§ 15 lyder i dag:

” Ved foreningens ophør skal evt. overskud tilfalde en eller flere organisationer, som på ikke kommercielt grundlag arbejder med et beslægtet formål som foreningen.”

Forslag til ny ordlyd:

Ved foreningens ophør skal et evt. overskud tilfalde en eller flere organisationer eller foreninger, som er hjemmehørende her i landet eller andet EUEØS land, som på et ikke kommercielt grundlag arbejder med et beslægtet almenvelgørende eller på anden almennyttigt  formål, som foreningen.

 

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Valg af refereret:

3: Vedtægtsændring af vedtægternes § 15 – jfr. ovenfor.

4: eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

 

billede fra nyhedsbrev
Scroll to Top