Genralforsamling – en Hamrende fed mulighed!

På lørdag d. 19. marts afholder Masanga generalforsamling for organisationens medlemmer og andre interresseret.

Alle er velkomne til være med og i så fald skal du lige læse hvordan og hvorlede det kommer til at forløbe med betaling etc. se nederst!

Da vi jo er en forening er der adskillige punkter og formalier der skal igennem! Nedenfor ses dagsorden!

Dagsordenen har flg. Punkter i.h.t. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. marts – skal udsendes
til medlemmerne senest 5 dage før).
A: Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægtens § 1:
Foreningens navn er Masangas Venner, til : Foreningens navn er Masanga.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelse: På valg er Knud Anker Iversen og Peter Adamsen.
Begge modtager genvalg.
Suppleanter: Mogens Holm-Larsen, Rikke Bennesen og Rasmus Dahlin Bojesen er alle
3 villige til genvalg. Urd Gandorf og Morten Jess Nielsen modtager ikke genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Povl Schøn er revisor, Jørgen Thorsen er
suppleant. Begge foreslås af bestyrelsen genvalgt.
9. Evt.

Tilmelding Mailes til Mogens Holm Larsen [email protected] eller tlf: 43 30 42 00

Betaling for frokost og eller Middag bedes overført til konto: reg. 5471 konto 8067130 mærket GF2011 og navn.
Det vil være rigtig fint, hvis du samtidig husker at overføre dit kontingent for 2011 til konto:
Reg. Nr. 5471 konto 8067130

For at få det til at løbe rundt er frokost sat til 50 kr. og aftensmad sat til 150 kr.

Smiling happy kids in Africa, Sierra Leone, Masanga

Scroll til toppen